022 240-044 067 289-933
RO RU EN

Asociaţia „POROJAN

Asociaţia „POROJAN" este o asociaţie obştească, non-guvernamentală, apolitică, non-profit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate în vederea realizării scopurilor comune.

Misiunea Asociației "Porojan": Dezvoltarea capacităților tinerilor romi pentru ca ei să devină membri activi ai societății.

Scopul Asociației "Porojan" - Romii trebuie să fie membri ai societății cu drepturi depline, egali, activi, educați, informați, respectați. 

Președinte: Tatiana SÎRBU

Director executiv: Ion DUMINICA

Anul fondării: 29.11.2007.

Anul înregistrării: 20.02.2008, înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr. 4061.

Membu CVR: 07.02.2016

Obiective principale:

 • Apărarea drepturilor persoanelor de etnie în special a tinerilor și copiilor romi.
 • Informarea, capacitarea tinerilor romi în domeniul drepturilor omului, drepturile minorităților, non-discriminării,  respectului pentru toleranță și diversitate.
 • Promovarea unei imagini pozitive ale etniei rome și a tinerilor de etnie romă.
 • Susținerea tinerilor lideri de etnie romă, oferirea de expertiză în domeniul societății civile, implicării în viața socială, educațională.
 • Cultivare mândriei etnice, încurajare studierii istoriei, culturii și limbii romani de către generațiile tinere de romi.

 Asociația "Porojan" a organizează acțiuni precum:

Informarea și instruirea copiilor şi tinerilor romi; iniţierea şi susţinerea activităţilor pentru creşterea gradului de implicare si activismului civic al tinerilor romi;

Formarea și informarea tinerilor romi despre drepturile și libertățile omului, prevenirea și combaterea discriminării, consecințele politicilor discriminatorii, instigărilor la ură pe criteriu etnic și importanța politicilor de incluziune socială;

Susţinerea și acordarea suportului în formarea tinerilor lideri romi; capacitarea în dezvoltarea propriilor lor inițiative, cât și educarea unei atitudini pozitive față de identitatea lor etnică, istorie, limbă, cultura, față de diversitatea multiculturală;

Promovare și implicare a copiilor și tinerilor romi în activitățile organizate de ONG nerome și colaborarea cu acestea, cât și cele organizate de instituțiile guvernamentale sau internaționale; Monitorizarea implementării strategiilor guvernamentale pentru susţinerea romilor și înaintarea de propuneri pentru dezvoltarea acestora; menținerea portalului informativ pentru și despre comunitatea de romi din Republica Moldova.

10 PROIECTE implimentate de Asociația ”Porojan”(2008-2013):

 I - Consolidarea şi dezvoltarea Reţelei Copiilor şi Tinerilor Romi (RCTR) – (2008-2011). RCTR este o  asociaţie neformală a copiilor și tinerilor romi. Obiectivele Reţelei sînt următoarele: dezvoltarea capacităţilor educaţionale a copiilor și tinerilor romi; mobilizarea copiilor și tinerilor romi în dezvoltarea mișcării etnoculturale a romilor din Moldova; dezvoltarea unui mecanism eficient de informare a copiilor și tinerilor romi; formarea continuă a liderilor romi; facilitarea stabilirii relațiilor de colaborare între copii și tineri romi din diferite localități ale republicii și organizațiile similare de peste hotare. În prezent membrii RCTR sînt 40 copii romi din zona de Nord (raionul Drochia: satele Drochia, Chetrosu, Ochiul Alb) şi zona Centru (raionul Călăraşi: or. Calarasi, satele Parcani, Ursari, Schinoasa; raionul Hînceşti: or. Hînceşti; raionul Orhei: satul Ciocîlteni) a Republicii Moldova. În cadrul RCTR au fost organizate activităţi: traninguri, dezbateri, întîlniri periodice RCTR, competiţii pentru dezvoltarea abilităţilor copiilor şi tinerilor romi menite sa crească implicarea şi activismul lor social;

II - Şcoli duminicale pentru studierea limbii romani (2008-2010) – sunt unica experienţă de predare a limbii şi culturii romilor în Republica Moldova. Proiectul s-a desfăşurat în 3 localităţi: or. Hînceşti, raionul Drochia: satele Drochia şi Chetrosu. Lecţiile au fost frecventate de 55 copii romi: 27 din or. Hînceşti şi 28 din satele Drochia şi Сhetrosu. Vîrsta copiilor - 10-16 ani. Scopul principal al şcolilor duminicale este cultivarea respectului faţă de limbă şi cultura poporului rom, îmbunătăţirea cunoaşterii limbii şi culturii etniei sale, dezvoltarea conştiinţei etnice a copiilor romi. Una din priorităţile în cadrul proiectului este dezvoltarea practicii de predare a limbii şi culturii romani în Republica Moldova, acumularea experienţei necesare şi continuarea studierii lor în școli ca obiect de studiu, în conformitate cu standarde aprobate de Ministerul Educaţiei.

III – Campania internaţională „Romul obişnuit?" (2010)

Campanie internaţională are ca obiectiv eliminarea stigmatizării şi stereotipurilor ce provoacă excluderea socială a romilor. Campania va promova respectul faţă de TOŢI cetăţeni într-o societate COMUNĂ, va promova imaginea pozitivă a Romilor, va fortifica vocea romilor pentru eliminarea stigmatizării şi stereotipurilor, va uni eforturile romilor şi ne-romilor pentru lupta cu discriminare şi promovarea viziunii europene asupra diversităţii.

Campania se va realiza în Albania, Bulgaria, Macedonia, România şi Moldova în perioada ianuarie-aprilie 2010.

Campania este coordonată de ERGO Network - Reţeaua Europeană a Organizaţiilor de Suport a Romilor.

În Republica Moldova Campania „Romul obişnuit?" va fi promovată de Asociaţia „Porojan" şi Uniunea Tinerilor Romi din Moldova „Tărnă Rom".

Viziunea Campaniei „Romul obişnuit?":

Romii sînt cetăţeni europeni. În acelaşi timp, ei sînt discriminaţi şi marginalizaţi. Prejudecăţile şi stereotipurile faţă de romi sînt foarte răspîndite şi rămîn incontestabile în media, politică şi societate. După părerea ERGO, stigmatizarea romilor şi atitudinea anti-roma sînt cauze principale ale excluderii lor sociale.

De obicei, romii nu sînt acceptaţi ca cetăţeni egali. Deseori ei sînt percepuţi ca oameni neactivi şi incapabili, care merită atitudinea prin care le sunt respinse drepturi sociale, economice şi politice. Situaţia de excludere, bazată pe stigmatizare, în domeniul educaţiei, muncii şi sănătăţii provoacă asimilarea forţată a romilor, perceperea lor ca străini în societate. Obişnuiţi de această imagine negativă, mulţi romi însuşi percep aceste fenomene negative ca fiind normale, reproduc stereotipurile majorităţii şi se tem să se identifice ca romi. În mai multe cazuri, anume tineri romi nu-şi recunosc identitatea.

Romi şi ne-romi trebuie să-şi asume responsabilitatea ca cetăţeni egali ai UNEI societăţi. Noi trebuie să promovam încrederea şi respectul faţă de diversitate şi combatem discriminarea şi stigmatizarea. Lucrînd pentru o viaţă mai bună a tuturor într-o societate COMUNĂ, trebuie recunoaştem că nu romii sînt o problemă, ci marginalizarea, discriminarea şi situaţia dificilă a acestora. De aceea, noi trebuie să eliminăm cauzele principale ale excluziunii sociale a romilor: stigmatizarea şi stereotipurile.

Ce se va petrece?

Cercetări

Prima etapă a campaniei este dedicată cercetării în scopul de a identifica şi analiza elementele cheie ale stigmatizării şi cauzele de excludere în toate ţările. În acest context, va fi publicată „Cartea Alb-Negru" („Black & White Book"), care va cuprinde exemple pozitive şi negative ale mobilizării romilor în lupta împotriva excluziunii sociale.

Concursul „Cel mai bun primar pentru romi"

Concursul va fi anunţaţi în primele decade ale lunii februarie 2010 şi constă în identificarea celui mai bun primar pentru romi din fiecare ţară participantă cît şi în mediatizarea celor mai bune exemple de bună practică. Concursul are menirea de a demonstra modul în care autorităţile locale şi comunitatea de romi şi-ar putea uni eforturile, implicîndu-se într-un dialog egal.

Instruiri şi consolidarea capacităţilor

În cadrul Campaniei „Romul obişnuit?" se va organiza instruirea voluntarilor care doresc să înveţe şi să dezvolte metode noi, creative şi inovatoare de desfăşurare a campaniilor în scopul de a disemina informaţii privind discriminarea şi stigmatizarea, facîndu-le vizibile unui public larg la nivel naţional şi european.

Activităţi

În februarie - martie 2010 în cadrul campaniei în fiecare ţară participantă vor fi realizate acţiuni concrete la nivel local şi naţional. Campania „Romul obişnuit?" se va axa pe acţiuni creative şi inovatoare de promovare, a căror scop este combaterea stereotipurilor.

II Summit European pentru Problemele Romilor

În cadrul celui de-al II Summit European pentru Problemele Romilor (8 aprilie 2010, Cordoba, Spania) Campania va adresa participanţilor toate problemele de bază privind marginalizarea romilor şi va organiza un eveniment special cu cei mai buni primari pentru romi din ţările implicate, facilitînd un schimb reciproc de informaţii la nivel local şi internaţional.

Site-ul oficial al Campaniei "Romul obişnuit?"  

http://www.typicalroma.org/

IV- Campania „Fotbalul împotriva rasismului” (2010)

În perioada octombrie - noiembrie 2010, în cadrul Reţelei FARE „Fotbalul împotriva rasismului în Europa", cu suportul Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, Societatea de Protecţie a Copiilor de Origine Africană "Fatima" şi Asociaţia "Porojan" au organizat diverse activităţi, printre care:

- trainingul de antrenori şi arbitri pentru copii şi adolescenţi (22-23 octombrie 2010); 

- meciul de fotbal între copii şi adolescenţi de diferite etnii „Fotbalul împotriva rasismului" (24 octombrie 2010);

- concurs de desene „Fotbalul pentru egalitatea" (24 octombrie - 12 noiembrie 2010);

- masa rotundă „Fotbalul şi incluziunea romilor" (19 noiembrie 2010);

- expoziţia foto „Fotbalul împotriva rasismului în Moldova" în Grădina Publică „Ştefan cel Mare" (01-30 noiembrie 2010). 

Activităţile au fost realizate cu susţinerea financiară a Reţelei FARE

V – Conferinţa internaţională „Holocaustul romilor şi provocările contemporane: combaterea discriminării şi acțiunile privind incluziunea romilor” (2011-2013).

Sesiunile conferinței au evoluat pe fundalul lansării unei expoziții unice “Holocaustul Necunoscut“. Subiectul expoziției îl prezintă o colecție unică de fotografii ale supraviețuitorilor Holocaustului romilor din timpul celui de-al doilea război mondial realizate de Luminița Cioabă (România) și a două documentare ”Lacrimi rome”(producătoare Luminița Cioabă) și „Prigoana din Basarabia” (producători Natalia Ghilașcu și Sergiu Ene – Republica Moldova). La conferința au participat Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, Thomas Hammarberg, ministrul Suediei pe relații cu UE, Brigitta Ohlsson, Excelența Sa, ambasadoarea Suediei în Moldova, Ingrid Tersman, reprezentanți ai misiunilor internaționale în Republica Moldova, Peter Kessler, rezident coordonator ONU în Moldova, Claude Cahn, consiler Drepturile Omului misiunea ONU în Moldova, reprezentați ai Ministerului Educației, Academiei de Științe, Ministerului Muncii și Protecției sociale, Biroului Relațiilor Interetnice, cât și reprezentați ai organizațiilor ne-guvernamentale din  Moldova. Participanții la conferința au axat asupra importanței incluziunii sociale a romilor, necesității respectării drepturilor minorităților, recunoașterii deportării masive a romilor în Transnistria, consecințelor politicii rasiste promovate de regimul fascist și evitarea politicilor rasiste pe viitor. Ulterior expoziția a fost lansată în or. Cahul, Soroca, Bălți şi Tiraspol, fiind însoțită de desfășurarea unor mese rotunde cu participarea autorităților locale, reprezentanților Ambasadei Suediei, ONU în Moldova, Ambasadorului României la Chișinău, Excelența Sa, dl. Marius Lazurcă, Consulilor Generali ai Consulatelor României din Cahul și Bălți, dna. Gențiana Șerbu și dl. Nicanor Dumitru Teculescu.

Locul desfășurării:  or. Chișinău (21-22 octombrie 2011), Cahul (02 martie 2012), Soroca (30martie 2012), Bălți (17 Mai 2012), Tiraspol (11 aprilie 2013).

Suport financiar: E Romani Glinda (Suedia), UN Women Moldova, UNDP Moldova, OHCHR Moldova.

Cost: 7309 EUR și 4000 USD

Rezultate: informarea și conștientizarea opiniei publice despre consecințele excluziunii anumitor categorii sociale, etnice, politicilor rasiste și discriminatorii, instigărilor la ură etnică.

http://nr2.ru/pmr/433845.html

http://odn.info.md/2012/04/holocaustul-necunoscut-al-romilor/

http://discriminare.md/romii-au-discutat-despre-evenimentele-tragice-ale-holocaustuli-in-tiraspol/

VI – Proiectul Internațional „Understanding the past – shaping the future” (2011). 

În parteneriat cu: Roma Center Göttingen (Germania), Policy Center for Roma and Minorities (Romania), Terni Kalo (Spania) World Begins with You (DIY) (Ucraina), Romski Klub-Subotica (Serbia) (2011-2012).

Scop - combaterea atitudinii discriminatorii fata de etnicii romi in Europa, elaborarea metodelor de conștientizare a necesitații prevenirii și combaterii discriminării, precum şi persecuţiei lor în Europa, creșterea gradului de conştientizare a istoriei si culturii romilor, urmările Holocaustului romilor în Europa de Est în timpul Războiului II Mondial. .

Locul desfășurării: Germania, Gottingen (2011)

                                 Ucraina, or. Sudac (reg. Simferopol) (2012)

Suport financiar: Programul European „Youth in Action” și Fundația „Remembrance, Responsability and Future” (Germania)

Rezultate: conștientizarea participanților (romi-neromi) despre necesității promovării politicilor de incluziune socială, prevenirii și combaterii discriminării pe criteriu etnic, educației pentru diversitate etnică și culturală.

VII – Proiectul „Nediscriminare-online”  (2011-2012)

Scop - Identificarea cazurilor de discriminare din instituțiile școlare și comunitățile în care studiază etnici romi, abilitarea tinerilor în depistarea cazurilor de discriminare; prevenirea și combaterea discriminării în instituțiile de învățământ din comunitățile cu populație mixtă (romi-neromi); crearea unei platforme web în domeniul non-discriminării; Sensibilizarea elevilor şi  profesorilor din raionul Drochia, Călăraşi, Orhei vizavi de problema discriminării în instituţiile de învăţământ.

Obiective:

 • Sensibilizarea, informarea şi capacitarea tinerilor romi şi ne-romi din localităţile selectate în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului discriminării;
 • Încurajarea şi conştientizarea de către cadrele didactice a necesităţii educaţiei multiculturale şi promovării nediscriminării, incluziunii sociale;
 • Depistarea cazurilor de discriminare în instituţiile de învăţământ din comunităţile menţionate, documentarea şi mediatizarea lor în mediul on-line cât şi prin participarea la emisiuni radiofonice şi televizate.
 • Acţiuni planificate:
 • Stabilirea parteneriatelor cu instituţiile de învăţământ;
 • Selectarea participanţilor care vor participa în cadrul trainingului „Diversitate” unde tinerii vor fi familiarizaţi cu drepturile omului şi a diversităţii;
 • Organizarea „Universităţii de iarnă” cu genericul „Foloseşte-ţi vocea împotriva discriminării”. Tinerii vor fi instruiţi şi capacitaţi în utilizarea aparatelor foto şi video, telefoanelor mobile, a normelor legale în ceea ce priveşte permisiunea de filmare/fotografiere în locuri publice a persoanelor fizice etc.;
 • Desfăşurarea „Orelor de toleranţă” în cadrul orelor de disciplină civică (ora clasei, educaţie civică). Tinerii vor fi informaţi despre specificul cultural al fiecărei etnii, importanţa respectării valorilor şi diversităţii etnice;
 • Desfăşurarea unor concursuri literare, artistice etc., care vor promova nediscriminare şi incluziunea şcolară. Activităţile vor fi diferite de la o localitate la alta, decizia va fi luată de către tineri;
 • Evidenţa „Jurnalului NeDiscriminare” – un jurnal în care orice elev va nota incidente din viaţa cotidiană când consideră că a fost discriminat. Scopul acestei activităţi este de a identifica cazurile de discriminare;
 • Organizarea unei dezbateri în baza mărturiilor care vor fi înregistrate în jurnal cu scopul de a informa elevii despre principalele domenii unde sunt înregistrate cele mai dese cazuri de discriminare, criteriile de discriminare, cele mai discriminate categorii de populaţie şi analiza cazurilor de discriminare înregistrate în jurnal;
 • Mediatizarea cazurilor prin mijloace mass-media radio şi TV. Tinerii vor avea oportunitatea de a vorbi despre situaţia din instituţiile lor la capitolul discriminare şi în ce măsură implementarea proiectului a reuşit să producă schimbarea;
 • Rezultate scontate:
 • O platformă web interactivă ce relatează, analizează cazurile de discriminare a elevilor de etnie romă în instituţiile de învăţământ;
 • 25-30 tineri romi şi neromi activi la nivel local în domeniul nediscriminării şi diversităţii culturale;
 • Cazuri de discriminare depistate, documentate şi postate pe blog;
 • Cadre didactice conştiente de necesitatea educaţiei în spiritul diversităţii culturale, de promovarea nediscriminării şi combaterea oricăror forme de excluziune şcolară şi socială a copiilor cu etnie romă.

Locul desfășurării: raionul Călărași (s. Parcani, Țibirica, Horodiște), raionul Orhei (s. Ciocâlteni), raionul Drochia (s. Gribova, Drochia, Chetrosu), comunități cu populație de etnie roma.

 • Finanțator – Fundația Soros-Moldova

Costul proiectului: 19.948 $

VIII – Proiectul „Izvoarele toleranței”  (2011-2013)

În perioada 17-27 august 2011 s-a desfășurat prima tabără internațională pentru copii 
"Izvoarele tolernaței" în Moldova. 

Participanți au fost 80 copii și 22 traineri din 7 comunități etnice din Moldova și 
Ucraina (moldoveni, bulgari, evrei, găgăuzi, ucraineni, ruși, romi). Programul 
taberei pentru copii a inclus 7 zile dedicate celor 7 comunități etnice prezente în 
tabără și Ziua Drepturilor Omului. 

Membrii Rețelei Copiilor și Tinerilor Romi s-au implicat activ în defășurarea 
programului taberei, în special în desfășurarea "Zilei romilor" din programul acestei 
tabere, precum și în următoarele două ediții (2012-2013).

Finanțatori: Congresul Euroasiatic Evreesc, Comitetul Distributiv american evreesc "Djoint", Centrul evreesc "Kedem".

http://eajc.org/page6/news39628

http://www.newsmoldova.ru/society/20130711/193918729.html

http://aen.ru/?page=brief&article_id=65123

http://www.jewish.ru/news/cis/2011/08/news994299546.php

                               

IX – Seminar Științific Romologic Romii în țările ex-sovietice: istorie, etnografie, politică” 

Republica Moldova, orașul Chișinău, 02-04 aprilie 2013

Organizatori:

Rețeaua Academică Europeană de Cercetări Romologice (Programul Comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei).

Asociația Obștească „Porojan”.

Grupul „Etnologia romilor”, Secția „Minorități etnice”, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei.

În cadrul Seminarului Științific Romologic „Romii în țările ex-sovietice: istorie, etnografie, politică”, au fost selectați 13 participanți din patru țări ex-sovietice: Republica Moldova, Ucraina, Rusia și Georgia. Acest eveniment este prima manifestare științifică romologică internațională, organizată în spațiul ex-sovietic. La 30 ianuarie 1998 în cadrul Departamentu

ui Relații Naționale s-a desfășurat I Conferință științifică romologică republicană „Romii din Republica Moldova: Istoria, Cultura, Situația socială”.  Până în prezent această conferință organizată de președintele Societății Social-Culturale „Romii Moldovei”, domnul Pavel Andreicenco, a fost unica dedicată cercetărilor romologice din Republica Moldova. După obținerea independenței, în ultimii 20 de ani, în cadrul întrunirilor organizate de Societatea Civilă a Romilor din Republica Moldova: conferințe, seminare, training-uri, mese rotunde, au fost doar expuse problemele sociale ale romilor – sărăcie, accesul limitat la servicii medicale calitative, lipsa locurilor de muncă echivalent remunerate în baza coșului minim de consum, abandonul școlar timpuriu al copiilor romi, etc.; fără prezentarea unei viziuni privind căile de soluționarea a acestora. Aspectele definitorii care au lipsit în cadrul acestor dezbateri legate de problematica socială a romilor au fost: expertiza științifică etnologică, analiza proceselor istorice, cercetarea factorului tradițional etnic, investigarea situației etnosociale a comunității rome, etc. Astfel, seminarul  științific a fost organizat nu doar pentru a discuta despre problemele romilor, dar pentru a analiza istoria, tradițiile și cultura romilor din spațiul ex-sovietic. Cunoștințele acumulate pe parcursul acestui seminar nu pot fi accesate; din păcate, în spațiul ex-sovietic nu există nici o universitate, și nici chiar facultate sau catedră, unde să fie predată disciplina romologică. De aceea ele sunt foarte importante pentru încadrarea ulterioară a participanţilor acestui seminar, în cadrul organizațiilor non-guvernamentale sau structurilor administrației publice, prin intermediul cărora vor fi promovate și implementate politicile publice pentru romi.

Tematica lecţiilor:

 „Politici publice implementate vizavi de comunitatea romilor”.

„Mișcarea națională a romilor în perioada post-sovietică”.

 „Originea romilor și prima atestare a lor pe continentul european. Romii în cadrul Imperiului Otoman”.

„Romii în cadrul principatelor dunărene Valahia și Moldova, țărilor Europei Occidentale și Imperiului Austro-Ungar”.

„Romii în cadrul Imperiului Rus, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și țărilor est-europene în perioada socialistă”.

„Migrația romilor”.

„Mișcarea internațională a romilor”.

„Structura etnosocială a romilor”.

„Tradițiile etnoculturale ale romilor est-europeni”.

„Problemele actuale vizavi de implementarea politicilor sociale rome și situația științei romologice”.

 „Studii istorice ale genocidului romilor în perioada celui de-al Doilea Război Mondial”.

Finanţator – Consiliul Europei

Costul proiectului – 8000 EUR.

http://romanistudies.eu/news/research-seminar-in-chisinau-republic-of-moldova/

http://romanistudies.eu/news/roma-in-the-postsoviet/

X – Campania de Crăciun toți copii de Anul Nou trebuie să primească câte un cadou – decembrie 2013

Campania a fost lansată de către Mișcarea social-politică a Romilor din R. Moldova, Fundația „Elizabeta”, Asociația obștească „Porojan” și Fabrica de înghețată „Drancor”. Campania este susținută de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Startul caravanei a fost dat în luna decembrie 2013. Microbuzele încărcate cu dulciuri, jucării,  dulciuri, jucării, dar și obiecte de igienă au pornit spre mai multe raioane ale țării pentru a duce bucurie copiilor din familiile social-vulnerabile. Aproape 3  mii de copii din toată țara vor primi cadouri de sărbători.

Vasile DRANGOI, președintele Mișcării social-politice a romilor din R. Moldova, comisar  IRU,  a spus că, prin această campanie, au decis să facă o surpriză frumoasă copiilor care așteaptă sărbătorile de iarnă, iar părinții lor nu-și permit să le cumpere cadouri.

„Dorim să aducem bucurie copiilor, să simtă că e sărbătoare. Caravana lui Moș Crăciun va ajunge la toți copiii care așteaptă jucării, bomboane, alte cadouri. Noi nu facem diferențe între etnii, de aceea vom merge la acei copii a căror părinți au posibilități reduse”, a spus Vasile Drangoi.Președintele Mișcării social-politice a romilor din R. Moldova  a spus că anul care e pe sfîrșite a fost unul greu, dar de succes și a urat cetățenilor R. Moldova sănătate  și prosperitate în 2014.

Ion DUMINICA, director executiv al asociației obșteşti „Porojan”,  a spus că din instituțiile statului doar Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a răspuns solicitării de a susține campania și i-a adus mulțumiri ministrului Valentina Buliga în numele tuturor celor implicați. „Copiii merită tot ce e mai bun  și noi vom continua să îi ajutăm”, a spus Ion Duminica. Caravana a pornit deja prin țară, astfel încît copiii din familii cu venituri reduse vor simți magia sărbătorilor de iarnă deja în scurt timp.

Robert CERARI, prim-vicepreședinte al Mișcării social-politice a romilor din R. Moldova, a spus căscopul campaniei este de a aduce bucurie celor mici, care cred în magia sărbătorilor de iarnă. Robert Cerari a precizat că vor continua să depună eforturi pentru a îmbunătăți viața  micuților din familii social-vulnerabile.

https://www.zdg.md/stiri-vechi/cadouri-de-craciun-de-la-fundatia-elizabeta-si-miscarea-romilor-din-r-moldova

https://docs.google.com/file/d/0B2r1Xb_vo44OMnBMX1R2OWZTbFU/edit

Link la Galeria foto AO POROJAN

https://www.facebook.com/pg/Asociatia-POROJAN-414225958746/photos/?ref=page_internal

E-mail: asociatiaporojan@gmail.com

Tel.: 079537572; 022 48-72-29